Budoni: Pontittu Ruju

Budoni (Sardegna) - rocce della localitÓ di Pontittu Ruju
Budoni (Sardegna) - resti di un vecchio molo in legno a Pontittu Ruju
Budoni (Sardegna) - rocce di Pontittu Ruju
Budoni (Sardegna) - scogli di Pontittu Ruju